Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží - pohybových kurzů a pohybových lekcí, které nabízí Fitstudio Jana, s.r.o. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (kterým je Fitstudio Jana, s.r.o. se sídlem na adrese Veveří 486/57, 602 00 Brno; IČ: 09415815, DIČ: CZ09415815, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 118930) a kupujícího.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Vymezení pojmů:

Prodávající – dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující – spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující – nikoli spotřebitel – je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, ve kterém se ho týkají, a obchodním zákoníkem.

Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Prodej pohybových kurzů a pohybových lekcí na našich internetových stránkách - www.fitstudiojana.cz - se realizuje uzavíráním smluv za použití prostředku komunikace na dálku - přes internet, nebo osobně v sídle firmy, Veveří 486/57, 602 00 Brno.

§ 53 zákona č. 40/1964 Sb. /Občanský zákoník/:
(1) Pro uzavření smlouvy mohou být použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Prostředky komunikace na dálku se rozumí zejména neadresovaný tisk, adresovaný tisk, typový dopis, reklama v tisku s objednávkovým tiskopisem, katalog, telefon s (lidskou) obsluhou, telefon bez (lidské) obsluhy (automatický volací přístroj, audiotext), rozhlas, videotelefon (telefon s obrazovkou), videotext (mikropočítač a televizní obrazovka), elektronická pošta, faxový přístroj, televize (televizní nákup, teleshopping), veřejná komunikační síť, například internet.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že je obeznámen s obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy a kupující i prodávající jsou jimi vázáni. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. K uzavření kupní smlouvy dochází momentem závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí úhradou vynaložených nákladů.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy je možno pozorovat v průběhu procesu objednávání na našich webových stránkách - objednávka kurzu probíhá jako v e-shopu. Kupující má možnost objednávku před jejím vlastním odesláním zkontrolovat a případně opravit.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů se řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy). Pro nákup v našem obchodě není povinná žádná registrace a přihlašování do systému nákupu. Při objednávání zboží požadujeme od kupujícího pouze ty osobní údaje, které jsou nutné k vystavení daňového dokladu a doručení zboží. Tyto informace jsou chráněny a jsou nepřístupné třetí straně.

Osobní údaje zákazníků jsou plně chráněny proti zneužití. Uzavřením smlouvy zákazník souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů. Zákazník pak má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv týkajících se těchto údajů. Osobní údaje je možno na žádost zákazníka vymazat z databáze. Zákazník může o výmaz zažádat písemně (zasláním e-mailu na e-mailovou adresu info@fitstudiojana.cz).

Cena zboží, slevy, způsob platby

Všechny ceny uvedené u zboží - kurzů a lekcí - v našem internetovém obchodě jsou konečné (tzn. s DPH a jinými příplatky). S celkovou cenou svého nákupu je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Cena zboží na potvrzené objednávce ze strany prodávajícího je neměnná.

Způsob placení

Platbu zboží je možno provést několika způsoby, záleží na způsobu dodání zboží - kurzů a lekcí.

 • Za kurzy, které probíhají v sídle Fitstudia Jana, s.r.o., Veveří 486/57, 602 00 Brno lze platit v hotovosti, platební kartou přes webové stránky nebo bankovním převodem. Po zaplacení kurzu je kupující účasten osobně na lekcích zakoupeného kurzu. Kurzy musí být zaplaceny před započetím kurzu v plné výši.
 • Za lekce, které jsou přístupné on-line přes internet lze platit platební kartou přes webové stránky nebo bankovním převodem. Po zaplacení lekcí jsou kupujícícmu tyto lekce zpřístupněny.

Způsob objednání

Kurzy a lekce lze objednat on-line přímo na našich webových stránkách. Po zobrazení zboží - lekcí nebo kurzů je zákazníkovi předložen objednávkový formulář k vyplnění a odeslání.

Kurzy a lekce lze také objednat osobně v místě firmy, Veveří 486/57, 602 00 Brno. Další postup probíhá elektronicky stejně, jako u objednávky on-line přes internet, posílá se potvrzení objednávky elektronickou poštou.

Po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení objednávky, a to elektronickou poštou. Potvrzení objednávky je prodávající povinen odeslat kupujícímu v co nejkratším možném čase, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky. Po uplynutí této lhůty se stává neplatnou. Dokud objednávka není potvrzena prodávajícím, může kupující objednávku změnit či zrušit.

Veškeré objednávky podané výše uvedeným způsobem jsou závazné.

Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodů na straně prodávajícího, má spotřebitel právo na úhradu veškerého zaplaceného plnění.

Kupující plně zodpovídá za správnost a úplnost poskytnutých kontaktních údajů prodávajícímu. V případě poskytnutí nekompletních či chybných údajů může dojít ke stornování objednávky. Za nedoručení zásilky (on-line lekcí) v případě poskytnutí nesprávných či nekompletních údajů nese plnou zodpovědnost výhradně kupující. Kupující je povinen uhradit náklady vzniklé poskytnutím nesprávných či neúplných údajů prodávajícímu.

Dodání zboží - kurzů a lekcí, náhrady lekcí

Kurzy jsou koncipovány jako docházkové, s osobní účastí klienta na lekci. V těchto kurzech je klientům garantováno místo na 3-5 měsíců předem. Rezervace na pohybové kurzy je platná po uhrazení zálohy 500kč. Klient získá přístup do rezervačního systému, kde si poté z důvodu nemoci, či jiných důvodů, může lekci zrušit a vybrat si náhradu. Rušit lekci lze maximálně 6h před jejím začátkem, stejně tak vybrat náhradu. Pokud klient nemá možnost pracovat s rezervačním systémem přes PC, lze lekce rušit mailem: info@fitstudiojana.cz, telefonicky nebo sms na tel. 777 963080. Toto číslo bude pro hovory v provozu pouze od pondělí do pátku od 8:30 do 18:00 (na sms nebudeme reagovat). V případě, že se nedovoláte, cvičíme, pracujeme, a ozveme se Vám.

Na skupinové lekce pro 10-12 osob je poskytována sleva studentům - ověření platným studentským průkazem

a také sleva seniorům - od 63 let věku (ověřeno platným OP).

Zrušenou lekci je možné nahradit na jakémkoliv jiném kurzu z naší nabídky během platnosti daného kurzu a pouze do výše kapacity kurzu.

Nevybrané lekce nelze převádět do dalšího období. 

Peníze za kurz se nevrací.

Výjimkou je kredit v hodnotě 2 lekcí kurzu – z omluvených lekcí (dle jednotlivého kurzu), který lze převést k náhradám do dalšího zaplaceného kurzu nad rámec objednaných lekcí.

On-line lekce, které se prodávají zvlášť a nad rámec kurzových lekcí, jsou poslány klientovi po řádném zaplacení. Přístup k těmto lekcím je přes internet.

Tyto lekce jsou určené pro domácí použití a je zakázáno je šířit třetí straně. Lektoři Fitstudia Jana, s.r.o. nenesou žádnou odpovědnost za zdravotní komplikace způsobené domácím cvičením. Klient je sám zodpovědný za svůj zdravotní stav a přizpůsobí tomuto stavu i domácí cvičení.

Reklamační řád

Vymezení pojmů:

Reklamace – uplatňování práva kupujícího z odpovědnosti za vady v plnění.

Reklamovat lze případ nedodání zboží - on-line lekcí - v případě správně provedené platby za zboží.

V tomto případě napište e-mail na info@fitstudiojana.cz a prodávající se zavazuje co nejrychleji (nejpozději do 5-ti pracovních dní) tuto skutečnost ověřit a napravit - přístup k on-line lekci obnovit.

Reklamovat nelze účast v docházkových pohybových kurzech po zahájení kurzu.

Upozorňujeme klienty, kteří si objednávají naše zboží - pohybové kurzy a lekce on-line - aby znali svůj zdravotní stav. Doporučujeme, aby svá zdravotní omezení a zdravotní stav oznámili při rezervaci pohybového kurzu, případně na první lekci přímo lektorce, která dle toho přizpůsobí cvičební program. V případě větších či akutních zdravotních potíží by se klienti měli obracet na fyzioterapii a rehabilitaci.

Po zahájení kurzu a provedené platbě se kurzovné nevrací.

Klient, který z nějakých důvodů nemůže pokračovat v započatém kurzu, si může zajistit za sebe náhradu, které permanentku předá, kurzy jsou "přenosné". To je povinen oznámit co nejdříve, kdy tato skutečnost vznikne, na e-mail: info@fitstudiojana.cz

Prodávající – dodavatel se zavazuje dostát všem závazkům - naplnění kurzu, které si spotřebitel koupí.

 • vyhrazujeme si právo na změnu instruktora lekcí kurzu
 • vyhrazujeme si právo na změnu data nebo času lekcí kurzu
 • instruktor má právo vyloučit ze skupinové lekce klienta, který nemá lekci zaplacenou předem

Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
 • na dodávku audio a video nahrávek, které už byly evidentně spotřebiteli zaslány

Storno objednávky

Prodejce si vyhrazuje právo stornovat objednávku:

 • na základě dohody s kupujícím
 • v případě uvedení nepravdivých či neaktuálních informací v objednávce kupujícím - především poštovní adresy, e-mailového a telefonického kontaktu
 • po uplynutí lhůty 5 pracovních dní od data objednávky zboží - kurzu nebo lekce - v případě, že byla zvolena platba předem a objednávka nebyla uhrazena
 • po uplynutí lhůty 3 dnů od odeslání výzvy kupujícímu s žádostí o dodatečné potvrzení objednávky či její změny (SMS, e-mail, telefonicky)

Prodejce se zavazuje neprodleně zákazníka informovat a potvrdit, že byla objednávka stornována.

Možnosti placení on-line

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

 patička web světlé

Platba bankovním převodem

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. 

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

PLATNOST OD 1.9.2020


Apply Icon

Ukázková lekce

Nejste si jistí, kterou lekci vybrat, nebo si chcete cvičení u nás nejprve vyzkoušet? Žádný problém! Pomůžeme Vám vybrat vhodné zaměření i termín ukázkové lekce.

Objednat se Kontakt